Hydranty przeciwpożarowe

Hydranty przeciwpożarowe montowane w sieciach wodociągowych są ważnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów gaśniczych oraz płukania sieci przez właściciela wodociągu.. 


Na sieci wodociągowej  stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80 oraz dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.

Zainstalowane hydranty poddawane są  przeglądom sprawności, jeżeli okazuje się że hydrant jest niesprawny zostaje wymieniony na nowy sprawny.

Hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej; miejsce usytuowania hydrantu powinno być oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;

Widoczne oznakowanie hydrantu jest ważnym elementem wskazującym miejsce jego  zlokalizowania w terenie. Takie tabliczki montowane są na słupkach lub ogrodzeniach nieruchomości  po wyrażeniu zgody przez ich właścicieli.